De missie van basisschool De Triangel.
Ons onderwijs is er op gericht om het individuele kind zoveel mogelijk mee te helpen ontwikkelen in zijn talenten en gaven. Wij doen dit door ons onderwijs in te richten met principes van het zelfstandig werken (week- of dagtaken), werkvormen te gebruiken die aansluiten bij de leerstijl van kinderen en het werken met drie instructieniveaus.

Mission statement:
De Triangel biedt een uniek geluid:
Samen leren, met hart, hoofd en handen.

De centrale visie van basisschool de Triangel.
De Triangel is een Bijbelgetrouwe school, waarin de liefde voor God en de naaste centraal staat. Wij geloven in de ontwikkeling van kinderen met hun unieke gaven en talenten. Met al hun verschillen zijn ze waardevolle kinderen voor God, voor ons en voor elkaar. Wij mogen hen voorleven en leren zichzelf en de ander te accepteren en te waarderen. Wij brengen de kinderen Bijbelse kennis en vaardigheden bij, zodat ze als actieve christenen kunnen functioneren in de maatschappij.

Visie op Onderwijs.
Elk kind heeft unieke gaven en talenten. Dit activeren wij door gebruik te maken van samenwerkend leren, zelfstandig werken en didactische werkvormen vanuit de meervoudige intelligentie. De behoeften en mogelijkheden van de leerling zijn leidend in ons onderwijsaanbod, met inachtneming van de mogelijkheden binnen een groep kinderen. Naast cognitieve vaardigheden vinden wij het belangrijk aandacht te besteden aan vaardigheden die de kinderen helpen hun individuele sociale en emotionele competenties te ontwikkelen. Samenvattend kan worden gesteld dat ons onderwijsaanbod samenhangend, aansluitend en doorlopend is, waarbij de leerkracht afwisselend als leider en als begeleider optreedt. Ons streven is om onderwijstijd zo effectief mogelijk te gebruiken.

Visie op Leerlingbegeleiding.
De leerlingenbegeleiding op de Triangel is leidend aan het primaire onderwijsproces, waarbij zoveel mogelijk preventief wordt gewerkt. De leerkracht speelt hierin een centrale rol. Het individuele kind wordt door ons leerlingvolgsysteem gevolgd vanaf aanmelding tot uitstroom. De kwaliteit en de ontwikkeling van de zorg worden geborgd door zowel methodische als methode onafhankelijke toetsen. De Intern begeleider coördineert de leerlingbegeleiding en bewaakt samen met het zorgteam (directeur, Intern Begeleider en Remedial Teacher) het proces. De leerlingenbegeleiding vindt zoveel mogelijk plaats in de groep. Wij werken volgens handelingsgerichte principes. Dit betekent dat onze leerkrachten werken met groepshandelingsplannen op maximaal drie instructieniveaus. De instructieniveaus sluiten aan bij de kerndoelen, referentieniveaus en bij de daarbij horende leerlijnen.

Visie op Personeel. 
De individuele medewerker conformeert zich aan de eisen die de wet BIO stelt aan onderwijzend personeel. Wij verwachten van ons personeel dat zij zich voortdurend professionaliseren.

Visie op Ruimte.
De openbare ruimtes worden gebruikt voor leerlingen, ten einde te kunnen werken aan hun competentieontwikkeling. De inrichting van de klaslokalen kenmerkt zich door structuur, rust en een optimaal gebruik ervan. Vanuit de idee dat er geleerd wordt met hoofd, hart en handen willen we de schoolomgeving zoveel mogelijk hierbij betrekken.

Visie op Actief Burgerschap
Wij verwachten dat onze kinderen zich – naar leeftijd  – in de maatschappij kunnen begeven als zelfstandige christenen. De leerlingen kennen het begrip democratie en kunnen daarnaar handelen. Wij leren onze leerlingen actief betrokken te zijn op de samenleving, gericht zijn op samenwerking. Ze zijn organisatorisch vaardig en kunnen verantwoordelijkheid nemen voor anderen. De leerlingen hebben kennis genomen van de verschillende denkbeelden en religies die in de samenleving aanwezig zijn. Ook weten zij om te gaan met deze verschillen. 
De leerlingen hebben kennis van de geschiedenis en cultuur van Nederland en de invloed van de geschiedenis en de cultuur op de huidige samenleving.

Visie op Media
Wij verwachten dat onze kinderen met sociale media weten om te gaan, net zoals zij in het dagelijks leven samenleven volgens onze christelijke normen en waarden. Op onze school maken we gebruik van moderne middelen. Internet, films en ander informatiemateriaal worden ingezet tijden onderwijs en ontspanningsmomenten. Het onderwerp sprookjes (met het kwaad), magie, geesten etc. worden tot en met groep 4 niet actief aangeboden door de school. Wel leren wij onze jonge leerlingen aan hoe er mee om te gaan (waar nodig). Vanaf groep 5 worden genoemde zaken aangeboden, waar het gaat om het leren van verschillende tekstsoorten c.q. genres. Wij zien het als onze plicht leerlingen hierin mee te helpen ontwikkelen in relatie tot de Bijbel, naast het onderwijsaanbod wat er ligt. Waar het de bedoeling van de media is om bewust angst aan te jagen, wordt dit niet door de school aangeboden. Fantasie wordt door de school aangeboden, met in achtneming van bovenstaande.